Колумни

ДА ВИДИМЕ “КОЈ ЗА ШТО УЧЕЛ“, О БАТО…

( Кратка реплика на колумната “Пацери и мајстори“ објавена во Дневник на 12.11.2016 г. на Б. Д. – Бато. )

ДенесдознавдекаБато ( нагалено – “СвинскататенијавометастазираниотмевнаМакедонскатакултура“) повторносеосмелилдагопокажеглавчето и напишалколумна… Еј! Колумна! Бато!?! Аманеколумназа “Практичнажена“ каквисипишувашенавремето, тукуколумнакадесеобидувабезабодагризепобардовитевосвоитепрофесии а воеднограѓаникоибеа и сеуштеседелод “Опозицијата“, “Отпорот“, “Шаренатареволуција“…

Меѓудругототамусеобидувадасе “пецка“ и сомене, и акодобронамерногопредупредивдекатоалошокесеодразинанеговата и онакарастресенаментално-здраственасостојба. Но, затоавонекојадругаприлика, воеденпоширокосвртзаликот и делотонаБато ( и акооддругастранасепрашувамдаливоопштовредидасигиарчамскапоценитезборовинанеговатаефтинаприрода )… сега, сакамдапотенцирамнештозанеговата, честоупотребуванафраза: “Којзаштоучел!“

Самоврзоснованаоваанеговафраза, којаоваа “ тарабучеодпонизокранг“ меѓу “добошарите“ наЦаротНиколај и ЏелатотЗмијалков, можедасенаправицелосенпортретнаоваачовеченце. Иликакоштовиканашиотнарод – “Којсијаимамуватанакапата…“

Батосепреставувакакодраматург, а тојдраматургнитубил – нитукебиде. Значи “Тенијава“ уштевовременаСоцијализмот, закоевремелажедекамусеспротиставувал и билдисидент, тукунапротив, знаејкидекасосуднимакизавршилзаактер и декадарбатазаоваапрофесијамусесведувана “точењебензин“ воефтинипродукциина МРТ, гиискористилсвоитевештининалигавец и вовлекувачт.е. својататенијашкаприрода, и сеимаупиканокаконесоодветенообразуванкадародместоактернаместодраматургво МНТ. Толкуоколу и занеговото “дисиденство“…

НедекаБатонемашеогромнажелбадапишувадрами, дуридодекајасстудиравна ФДУ ( драматургија и режија ) тојзамолидадоаѓаначасовиподраматургија и фалкутативнодасеобидедадознаенештозадраматуршкиотзанает. ДоаѓашеБатосекојдневноможебицелагодина…. да, мутребашедолговремедасватидеканесваќаништо… И додекајас и моитеколегивекеодпрвагодинаизлеговмесосвоитекстови, коидоживеааизненадувачкиуспехнасценитенизмакедонскитетеатри, Батоисчезна, госнема, сеповлечевонечиичмарнанекоја “свиња“ каде е и местотона “тениите“ каконего…

Значи – КОЈ ЗА ШТО УЧЕЛ! Којзаштоучел, Бато… иливотвојотслучај – којкакваприродаима, далиимакичма и колку е лигав…

п.с.

Батовомоментот е воулогана “марионета“ и запрвпатможамдагопофаламдекаконечнонаправил “вистинскиизборвонеговиотживот“, гобиваза “марионета“, нонекакоконцитевекеподолговремеимсезамрсуваат, а и незнамштосеслучувасовакви “марионети“ коганивниот “куклар“ ќегооднесатнадолгогодишна ( дебелозаслужена ) робија. Наскороќевидиме, илинели – “којзаштоучел“… Мамногуглупозвучиоваамаалскафинта – “Којзаштоучел“, отипоетата е вотоа – колкусинаучил, колкузнаешдагоприменишзнаењето – или, акосакамедагосведеменафраза – “ Којзаштогобива!“ “Којколкусигознаезнаењето“… Поздрав, о Бато, о … , о … тенијо! 🙂

Jугослав ПетровскиПоврзани вести

Напишете коментар

Back to top button

Детектиран Блокатор

Ве молиме да го исклучите вашиот блокатор за реклами на вашиот пребарувач за овој сајт, со истото би дале поддршка за повеке вести.